Validate số điện thoại trong Contact Form 7

  • Được đăng bởi Miliweb

  • 18 Tháng Mười Hai, 2023

Validate số điện thoại trong Contact Form 7 thông thường khi bạn thêm trường số điện thoại vào Contact form 7 để nhận thông tin khách hàng, nhưng một số trường hợp khách hàng nhập thông tin không chính xác và vẫn gửi đi và bạn nhận được 1 contact không thể liên hệ được để hạn chế việc này bạn cần thêm một đoạn code nhỏ giúp bạn giải quyết tình trạng này và bắt buộc khách hàng nhập đúng định dạng số điện thoại tại việt nam

Hướng dẫn validate số điện thoại trong Contact Form 7

Thêm đoạn code này vào file function.php của theme hoặc child theme của bạn đang sử dụng

/*
* Kiểm tra số điện thoại có 10 số của Việt Nam
*/
function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
  $result = preg_match( '/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/', $tel );
  return $result; 
}
 
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Chúc bạn thành công !

 

Chia sẽ bài viết:
Thẻ Tag:

Bài viết liên quan